Obchodní podmínky

REKLAMA PROSTOR CZ, s.r.o. sídlo: Sovenice 86, 289 33 Křinec IČ 04790731 DIČ CZ04790731
Všeobecné obchodní a dodací podmínky, reklamační řád, GDPR
Objednávání zboží
Pokud není objednávka realizována přes e shop jsou objednávky přijímány v písemné formě,
nebo e-mailem. Objednávka musí obsahovat přesné vymezení objednávaného zboží včetně
specifikace barvy, počtu kusů a velikosti. Dále musí objednávka obsahovat celé jméno a
přesnou adresu odběratele a místo dodání.
Závaznost objednávky
Oboustranná závaznost objednávky vzniká v okamžiku naší písemné akceptace e-mailem.
Termín dodání
Vaši objednávku vyřídíme během 2 až 3 dnů, v případě, že zboží není skladem,
informujeme Vás o nejbližším možném termínu dodání zboží.
Dodací podmínky
Zboží zasíláme společností PPL. Poštovné na jednu zásilku činí 130,- Kč/balík..
Zboží je také možné vyzvednout osobně na adrese aktualizované na www.prostorcz.eu.
Reklamace
Záruka na dodávané zboží se řídí obecným ustanoveními Občanského zákoníku, jestliže pro
konkrétní výrobky není stanoveno jinak.
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a uplatnit případné
zjevné vady tohoto zboží nejpozději do 5 dnů po jeho dodávce.
V případě, že zboží má vady oproti objednanému provedení, je prodávající povinen vady
odstranit, náhradním plněním, opravou nebo jiným způsobem dle dohody s kupujícím, a to
nejpozději do 1 měsíce po oznámení reklamace.
V případě reklamace, zasílejte zboží na adresu sídla společnosti.
Závěrečná ustanovení
Prodávající neodpovídá za zpoždění plnění v důsledku vyšší moci. Prodávající je povinen
v takovém případě neprodleně informovat kupujícího a dohodnout prodloužení dodací lhůty
nebo odstoupit od smlouvy bez odpovědnosti za eventuální škodu vzniklou kupujícímu
z důvodu nesplnění předmětu smlouvy.
Pro právní vztahy neupravené těmito dodacími podmínkami platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů a zásady jejich
zpracování
Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám
své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s
ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o
ochraně osobních údajů).
Kdo je správce?
REKLAMA PROSTOR CZ, s.r.o. IČO: 04790731
Provozujeme webovou stránku www.prostorcz.cz
Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele,
kteří mi se zpracováním budou pomáhat.
Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel.
čísle 605029975 nebo na e-mail: info@prostorcz.eu
Prohlašujeme
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy
že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních
údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle
zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.
Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění
těchto účelů):
-  poskytování služeb, plnění smlouvy– vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail nezbytně
potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace,atd.)
-  vedení účetnictví – Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně
potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových
dokladů.
-  zasílání informačních emailů– Vaše osobní údaje (e-mail), na co klikáte v e-mailu a kdy je
nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého oslovení – zasílání informačních sdělení.
Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme,
REKLAMA PROSTOR CZ, s.r.o. sídlo: Sovenice 86, 289 33 Křinec IČ 04790731 DIČ CZ04790731
že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 15 let. Newslettery vám zasíláme pouze na základě
vašeho souhlasu, a to po dobu 15 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas
odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 fotografická dokumentace– fotografie z worskhopů a školení
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování nebo pokud jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na
stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu
a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce,
neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.
Zabezpečení a ochrana osobních údaj
Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které
odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme
a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.
Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními
silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a
na dané zpracování se specializují.
Je to poskytovatel následující platformy:
Smart emailing
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění
a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na
zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.
Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
REKLAMA PROSTOR CZ, s.r.o. sídlo: Sovenice 86, 289 33 Křinec IČ 04790731 DIČ CZ04790731
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z
těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@prostorcz.eu.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami
zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké
vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše
nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny
údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z
newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání informačních a obchodních sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat
stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošleme ve
strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale
pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní
údaje od sebe, ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění
práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené
daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny
takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme
informovat prostřednictvím e-mailu.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se
svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud
nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abych s tím mohl něco udělat a případné
pochybení napravit.
Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
Newslettery a e-maily vám zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu.
REKLAMA PROSTOR CZ, s.r.o. sídlo: Sovenice 86, 289 33 Křinec IČ 04790731 DIČ CZ04790731
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém
zaslaném e-mailu.
Mlčenlivost
Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše
osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.
Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.Prostor pro obchodní politiku...